Privacybeleid van Dansers

Deze Website verzamelt een aantal Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Dit document bevat een sectie gewijd aan Californische consumenten en hun privacyrechten.

Dit document bevat een sectie gewijd aan Braziliaanse gebruikers en hun privacyrechten.

Dit document kan worden afgedrukt met de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Dansers

E-mailadres eigenaar: info@dancerents.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Website zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: Tracker; Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; geboortedatum; fysiek adres; land; staat; e-mailadres; verschillende soorten Gegevens; stad; Gebruikers-ID; geografische positie; antwoorden op vragen; klikken; toetsdrukgebeurtenissen; bewegingssensorgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; aanraakgebeurtenissen; Gegevens die worden gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service.

Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die worden weergegeven voordat de Gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor deze Website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of van andere trackinginstrumenten - door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, dient om de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking ("opt-out"), zonder zich te hoeven baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval helpt de Eigenaar graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag doen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken om handhaving, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals de volgende: Adverteren, Contact opnemen met de Gebruiker, Afhandelen van betalingen, Hosting en backend-infrastructuur, Locatiegebaseerde interacties, SPAM-bescherming, Verzamelen van privacygerelateerde voorkeuren, Registratie en verificatie die rechtstreeks door deze Website worden aangeboden, Platformdiensten en hosting, Analytics en Weergeven van inhoud van externe platforms.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Adverteren:
Dit type dienst maakt het mogelijk om Gebruikersgegevens te gebruiken voor reclamecommunicatie. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, mogelijk op basis van de interesses van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden worden hieronder weergegeven.
Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen de behavioral retargeting-techniek gebruiken, d.w.z. advertenties weergeven die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten deze Website zijn gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dergelijke diensten bieden meestal de mogelijkheid om af te zien van dergelijke tracering. Naast de opt-out-functie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde reclame in het speciale gedeelte "Hoe afmelden voor op interesses gebaseerde reclame" in dit document.

Query Click (Query Click Limited)

Query Click is een advertentieservice die wordt geleverd door Query Click Limited.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigd Koninkrijk -. Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop volgens de definitie van de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte met de rechten van Californische consumenten.

Google Advertentie

Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geopend. Deze dienst maakt gebruik van het "DoubleClick"-cookie, dat het gebruik van deze Website en het gedrag van de Gebruiker met betrekking tot advertenties, producten en aangeboden diensten bijhoudt.
Gebruikers kunnen besluiten om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar: Google Advertentie-instellingen.

Raadpleeg om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen Google's partnerbeleid.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt OutIerland - Privacybeleid - Opt Out.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop volgens de definitie van de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte met de rechten van Californische consumenten.

Verzamelen van privacy-gerelateerde voorkeuren:
Dit type dienst stelt deze Website in staat om de voorkeuren van Gebruikers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verwerken van hun persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan, zoals vereist door de toepasselijke privacywetgeving.

iubenda cookie-oplossing (iubenda srl)

De iubenda Cookie Solution stelt de Eigenaar in staat om de voorkeuren van Gebruikers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan, en in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van Cookies en andere Trackers op deze Website.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker.

Plaats van verwerking: Italië - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Inhoud van externe platforms weergeven:
Met dit type dienst kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze Website bekijken en ermee interageren.
Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers er geen gebruik van maken.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een service voor de visualisatie van lettertypen die wordt geleverd door Fonticons, Inc. waarmee deze website dit soort inhoud op haar pagina's kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop volgens de definitie van de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte met de rechten van Californische consumenten.

Fonts.com Web Fonts (Monotype Imaging Inc.)

Fonts.com Web Fonts is een service voor het visualiseren van lettertypen van Monotype Imaging Inc. waarmee deze Website dit soort inhoud op haar pagina's kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop volgens de definitie van de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte met de rechten van Californische consumenten.

Google lettertypen

Google Fonts is een visualisatiedienst voor lettertypen die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geopend, en die deze Website in staat stelt om dit soort inhoud op haar pagina's op te nemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - PrivacybeleidIerland - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop volgens de definitie van de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte met de rechten van Californische consumenten.

Hosting en backend-infrastructuur:
Dit type dienst heeft als doel het hosten van Gegevens en bestanden die het mogelijk maken dat deze Website draait en gedistribueerd wordt en om een kant-en-klare infrastructuur te bieden voor het draaien van specifieke functies of delen van deze Website.

Sommige van de hieronder genoemde diensten kunnen via geografisch verspreide servers werken, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.

Kinsta

Hostingprovider van het platform.

Platformdiensten en hosting:
Deze diensten hebben als doel het hosten en uitvoeren van belangrijke onderdelen van deze Website, waardoor deze Website kan worden aangeboden vanuit een uniform platform. Dergelijke platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan tools - zoals analyse, gebruikersregistratie, commentaar, databasebeheer, e-commerce, betalingsverwerking - die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens met zich meebrengen.
Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com is een platform van Automattic Inc. waarmee de Eigenaar deze Website kan bouwen, beheren en hosten.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Bescherming tegen SPAM:
Dit type dienst analyseert het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat, met als doel het te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die worden herkend als SPAM.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een SPAM-beschermingsdienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geopend.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderhevig aan de Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Verwerkte persoonsgegevens: antwoorden op vragen; klikken; toetsdrukgebeurtenissen; bewegingssensorgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; aanraakgebeurtenissen; Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - PrivacybeleidIerland - Privacybeleid.

Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie; afgeleide informatie.

Analyse:
De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

WordPress-statistieken (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Contact opnemen met de gebruiker:
Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte Persoonsgegevens: stad; land; geboortedatum; e-mailadres; Voornaam; achternaam; fysiek adres; staat; Gebruikersnaam; verschillende soorten gegevens.

Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identificatiegegevens; internetinformatie.

Betalingen afhandelen:
Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze Website alle betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, wordt Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Deze Website is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt zij alleen een melding van de betreffende betalingsdienstaanbieder of de betaling succesvol is voltooid.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsservice van PayPal Inc. waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Streep (Stripe Technology Europe Ltd)

Stripe is een betalingsdienst aangeboden door Stripe Technology Europe Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Categorie verzamelde persoonlijke gegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Locatiegebaseerde interacties:
Niet-continue geolocatie (deze website)

Deze website kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebaseerde diensten aan te bieden.
De meeste browsers en apparaten bieden standaard tools waarmee u zich voor deze functie kunt afmelden. Indien expliciete toestemming is verleend, kunnen de locatiegegevens van de Gebruiker door deze Website worden gevolgd.
De geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet continu is, hetzij op specifiek verzoek van de Gebruiker, hetzij wanneer de Gebruiker zijn huidige locatie niet in het daarvoor bestemde veld aangeeft en de toepassing in staat stelt de positie automatisch te detecteren .

Verwerkte persoonsgegevens: geografische positie.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: geolocatiegegevens.

Registratie en authenticatie verzorgd door deze website:
Door zich te registreren of te authenticeren, staan Gebruikers toe dat deze Website hen identificeert en toegang geeft tot specifieke diensten. De Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden. De verzamelde Gegevens zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de door de Gebruikers gevraagde dienst.

Directe registratie (deze website)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Website te verstrekken.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens.

Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie

Informatie over het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast de opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de diensten die in dit document worden vermeld, kunnen gebruikers meer informatie vinden over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte van het Cookiebeleid.

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Voorkeurscookies:
Voorkeurscookies slaan de gebruikersvoorkeuren op die op deze website zijn gedetecteerd in het lokale domein, zoals bijvoorbeeld hun tijdzone en regio.

De dienst is bedoeld voor volwassenen:
Gebruikers verklaren dat ze volwassen zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Minderjarigen mogen deze Website niet gebruiken.

Online goederen en diensten verkopen:
De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.
De Persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard omvatten, de bankrekening die voor de overboeking is gebruikt of elk ander denkbaar betaalmiddel. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

De dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar
Gebruikers verklaren dat ze volwassen zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Minderjarigen mogen deze Website alleen bezoeken met de hulp van een ouder of voogd. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze website moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

Pseudoniem gebruik:
Bij registratie voor deze website hebben gebruikers de mogelijkheid om een bijnaam of pseudoniem op te geven. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van gebruikers niet gepubliceerd of openbaar gemaakt. Elke activiteit die door Gebruikers op deze Website wordt uitgevoerd, zal verschijnen in verband met de aangegeven bijnaam of pseudoniem. Gebruikers erkennen en aanvaarden echter dat hun activiteiten op deze Website, inclusief inhoud, informatie of ander materiaal dat mogelijk op vrijwillige en opzettelijke basis is geüpload of gedeeld, direct of indirect hun identiteit kan onthullen.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie is te vinden in de specifieke sectie hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Verifieer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • De verwerking van hun Gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonlijke Gegevens laten verwijderen of op een andere manier laten wissen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
 • Hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, om deze zonder enige belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar toekomt of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, mochten hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder hiervoor een reden op te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker de Cookie beleid.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Eigenaar in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van onjuist gebruik van deze Website of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan worden persoonlijke gegevens te openbaren.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Website de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Website registreren (Systeemlogs) en hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze Website ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of services van derden die worden gebruikt de "Do Not Track"-verzoeken honoreren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Website en/of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, waar nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en is een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door het bedrijf dat deze Website beheert en, indien van toepassing, de moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (in dit gedeelte gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons", "onze").

De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing op alle Gebruikers die consumenten zijn die woonachtig zijn in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens "The California Consumer Privacy Act of 2018" (Gebruikers worden hierna eenvoudigweg aangeduid als "jij", "jouw", "yours"), en voor dergelijke consumenten hebben deze bepalingen voorrang op alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term "persoonlijke informatie" gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA).

Categorieën van verzamelde, openbaar gemaakte of verkochte persoonlijke gegevens

In dit gedeelte geven we een overzicht van de categorieën persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, bekendgemaakt of verkocht en de doeleinden daarvan. U kunt deze activiteiten in detail lezen in het gedeelte "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" in dit document.

Informatie die we verzamelen: de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: identifiers, internetinformatie, geolocatiegegevens en afgeleide informatie.

We zullen geen extra categorieën persoonlijke gegevens verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

Wij verzamelen de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens, direct of indirect, van u wanneer u deze Website gebruikt.

U verstrekt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld rechtstreeks wanneer u verzoeken indient via formulieren op deze Website. U verstrekt ook indirect persoonsgegevens wanneer u door deze Website navigeert, aangezien persoonsgegevens over u automatisch worden waargenomen en verzameld. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen van derden die met ons samenwerken in verband met de Dienst of met het functioneren van deze Website en functies daarvan.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken: delen en openbaar maken van uw persoonlijke informatie met derden voor zakelijke doeleinden

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, voor zakelijke doeleinden aan een derde partij bekendmaken. In dit geval gaan wij een schriftelijke overeenkomst aan met een dergelijke derde partij, waarin wordt vereist dat de ontvanger de persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en deze niet gebruikt voor andere doeleinden dan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken wanneer u ons daar uitdrukkelijk om vraagt of ons toestemming geeft, om u onze Dienst te kunnen verlenen.

Voor meer informatie over de doeleinden van de verwerking verwijzen wij u naar het relevante gedeelte van dit document.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Voor onze doeleinden betekent het woord ‘verkoop’ het ‘verkopen, verhuren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch communiceren van de persoonlijke gegevens van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde partij, tegen geldelijke of andere waardevolle overwegingen”.

Dit betekent dat er bijvoorbeeld een verkoop kan plaatsvinden wanneer een applicatie advertenties weergeeft, of statistische analyses maakt van het verkeer of de weergaven, of simpelweg omdat deze tools gebruikt zoals plug-ins voor sociale netwerken en dergelijke.

Uw recht om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie

U heeft het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt om te stoppen met de verkoop van uw gegevens, wij aan uw verzoek zullen voldoen.
Dergelijke verzoeken kunnen op elk moment vrijelijk worden gedaan, zonder een verifieerbaar verzoek in te dienen, eenvoudigweg door de onderstaande instructies te volgen.

Instructies om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie

Als u meer wilt weten, of uw recht wilt uitoefenen om u af te melden met betrekking tot alle verkopen die via deze website worden uitgevoerd, zowel online als offline, kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de operationele werking van deze website en de functies ervan mogelijk te maken (“zakelijke doeleinden”). In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die noodzakelijk is en evenredig is aan het zakelijke doel waarvoor deze zijn verzameld, en strikt binnen de grenzen van compatibele operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook om andere redenen gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens” in dit document), evenals om te voldoen aan de wet en om onze rechten te verdedigen voor de rechter. bevoegde autoriteiten waar onze rechten en belangen worden bedreigd of wij daadwerkelijk schade lijden.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Uw privacyrechten in Californië en hoe u deze kunt uitoefenen

Het recht op kennis en op portabiliteit

U heeft het recht om te verzoeken dat wij u het volgende bekendmaken:

 • de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, de doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken en met wie dergelijke informatie wordt gedeeld;
 • in geval van verkoop van persoonlijke informatie of openbaarmaking voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten waarin we openbaar maken:
  • voor verkopen: de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie ontvangers zijn gekocht; En
  • voor openbaarmakingen voor zakelijke doeleinden: de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie ontvangers zijn verkregen.

De hierboven beschreven openbaarmaking zal beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we ons antwoord elektronisch bezorgen, zal de bijgevoegde informatie “draagbaar” zijn, dat wil zeggen geleverd in een gemakkelijk bruikbaar formaat zodat u de informatie ongehinderd naar een andere entiteit kunt verzenden – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij al uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn vastgelegd (zoals, inclusief maar niet beperkt tot, waar de informatie wordt gebruikt om fouten op deze website te identificeren en te herstellen, om beveiligingsproblemen op te sporen incidenten en bescherming tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen enz.).

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij, als gevolg van de uitoefening van uw recht, uw persoonlijke gegevens verwijderen en een van onze dienstverleners opdracht geven dit te doen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verifieerbare verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat we weten wie u bent. Daarom kunt u de bovenstaande rechten alleen uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, of een bevoegde vertegenwoordiger;
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren.

Wij zullen niet op enig verzoek reageren als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een bij de staatssecretaris van Californië geregistreerde persoon machtigen om namens u op te treden.

Bent u meerderjarig? Dan kunt u namens een minderjarige die onder uw ouderlijk gezag staat een aantoonbaar verzoek doen.

U kunt maximaal 2 verzoeken indienen over een periode van 12 maanden.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij bevestigen binnen 10 dagen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek en geven informatie over hoe wij uw verzoek zullen verwerken.

Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Onze openbaarmaking(en) heeft(en) betrekking op de voorafgaande periode van twaalf maanden.

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u de redenen achter onze weigering uitleggen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare verzoek, tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen, of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Informatie voor gebruikers die in Brazilië wonen

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door de entiteit die deze website beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle Gebruikers die in Brazilië wonen, volgens de “Lei Geral de Proteção de Dados” (naar gebruikers wordt hieronder eenvoudigweg verwezen als “u”, “uw”, “uw”). Voor dergelijke Gebruikers vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.
In dit deel van het document wordt de term ‘persoonlijke informatie’ gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De gronden waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken

We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke basis hebben. De rechtsgrondslagen zijn als volgt:

 • uw toestemming voor de betreffende verwerkingsactiviteiten;
 • het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust;
 • de uitvoering van overheidsbeleid dat is vastgelegd in wet- of regelgeving of dat is gebaseerd op contracten, overeenkomsten en soortgelijke juridische instrumenten;
 • studies uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, bij voorkeur uitgevoerd op geanonimiseerde persoonlijke informatie;
 • de uitvoering van een contract en de voorbereidende procedures, in gevallen waarin u partij bent bij dat contract;
 • het uitoefenen van onze rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures;
 • bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde partij;
 • de bescherming van de gezondheid - in procedures die worden uitgevoerd door gezondheidsentiteiten of professionals;
 • onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven dergelijke belangen; en
 • kredietbescherming.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrondslagen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Om te weten te komen welke categorieën van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u het gedeelte "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens" in dit document lezen.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Om erachter te komen waarom we je persoonlijke gegevens verwerken, kun je de secties "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" en "De doeleinden van de verwerking" in dit document lezen.

Uw Braziliaanse privacyrechten, hoe u een verzoek indient en onze reactie op uw verzoeken

Uw Braziliaanse privacyrechten

U hebt het recht om:

 • bevestiging krijgen van het bestaan van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens;
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens te laten corrigeren;
 • anonimiseren, blokkeren of verwijderen van uw onnodige of overmatige persoonlijke gegevens, of van gegevens die niet worden verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
 • informatie te verkrijgen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
 • informatie te verkrijgen over de derden met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
 • op uw uitdrukkelijk verzoek de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie (met uitzondering van anoniem gemaakte informatie) naar een andere service- of productaanbieder te verkrijgen, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd;
 • het verkrijgen van de verwijdering van uw persoonsgegevens die worden verwerkt als de verwerking was gebaseerd op uw toestemming, tenzij een of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD van toepassing zijn;
 • uw toestemming op elk gewenst moment intrekken;
 • een klacht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens indienen bij de ANPD (de nationale autoriteit voor gegevensbescherming) of bij consumentenbeschermingsinstanties;
 • zich te verzetten tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet;
 • om duidelijke en adequate informatie vragen over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerd besluit; en
 • verzoeken om herziening van besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens zijn genomen en die uw belangen raken. Hieronder vallen beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid vast te stellen.

Je zult nooit gediscrimineerd of anderszins benadeeld worden als je je rechten uitoefent.

Uw aanvraag indienen

U kunt uw uitdrukkelijke verzoek om uw rechten uit te oefenen kosteloos en op elk gewenst moment indienen via de contactgegevens in dit document of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren

We streven ernaar om snel te reageren op uw verzoeken.
In ieder geval, als het voor ons onmogelijk is om dit te doen, zullen we ervoor zorgen om u de feitelijke of juridische redenen mee te delen die ons verhinderen om onmiddellijk, of anders ooit, aan uw verzoeken te voldoen. In gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens niet verwerken, zullen we u de fysieke of juridische persoon aangeven aan wie u uw verzoeken moet richten, als we in de positie zijn om dat te doen.

Als u een toegang of persoonlijke informatie verwerkingsbevestiging Als u een verzoek indient, zorg er dan voor dat u aangeeft of u uw persoonlijke informatie in elektronische of gedrukte vorm wilt ontvangen.
U moet ons ook laten weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval wij op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan een volledige openbaarmaking nodig hebt.
In het laatste geval reageren we binnen 15 dagen vanaf het moment van uw verzoek en geven we u alle informatie over de herkomst van uw persoonlijke gegevens, de bevestiging of er al dan niet gegevens bestaan, de criteria die zijn gebruikt voor de verwerking en de doeleinden van de verwerking, waarbij we onze commerciële en industriële geheimen beschermen.

Als u een rectificatie, verwijdering, anonimisering of blokkering van persoonlijke gegevens verzoek, zullen we ervoor zorgen dat we uw verzoek onmiddellijk doorgeven aan andere partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat deze derden ook aan uw verzoek kunnen voldoen - behalve in gevallen waarin een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning van onze kant vergt.

Doorgeven van persoonlijke gegevens buiten Brazilië toegestaan door de wet

We mogen uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen doorgeven buiten het Braziliaanse grondgebied:

 • wanneer de overdracht noodzakelijk is voor internationale juridische samenwerking tussen openbare inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties, overeenkomstig de juridische middelen waarin het internationale recht voorziet;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
 • wanneer de overdracht is goedgekeurd door de ANPD;
 • wanneer de overdracht voortvloeit uit een verbintenis die is aangegaan in een internationale samenwerkingsovereenkomst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbaar beleid of de wettelijke toekenning van een openbare dienst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting, de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract, of de regelmatige uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Definities en juridische verwijzingen:
Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere aandacht voor de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Website.

Deze website (of deze applicatie)

De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine sets gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Volger

Tracker duidt op elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en vingerafdrukken – die het volgen van gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan op het apparaat van de gebruiker.


Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen uit meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Aanmelden


Als u geen account heeft,
Klik op Register aan het einde van dit formulier. Registreren duurt minder dan 10 seconden!

Register

Reset wachtwoord

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.

Lidmaatschap

Voor deze actie is een actief lidmaatschap vereist, klik op de onderstaande knop om de beschikbare abonnementen te bekijken.